ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนสามารถในการปรับตัว รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วน ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ สาระเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ โดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็น สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวนโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.