การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 161Shares

  • 161
    Shares
Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 161Shares

  • 161
    Shares
Read more

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 มีหัวข้อสำคัญคือ การจัดทำหลักสูตรใหม่ 2560 161Shares

  • 161
    Shares
Read more