คณะผู้บริหาร

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุเพียบ สอนใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ