ค่านิยม : Core Values

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงกำหนดการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก  รับฟังเสียงและการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  มีการบริหารจัดการรอบด้าน  โดยยึดค่านิยม 10 ประการ ค่านิยมหลักในการบิหารของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

              1.  Fact : ข้อเท็จจริง  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยการสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการจำเป็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้านแล้วนำมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล (Database) สำหรับการบริหารงานบนข้อเท็จจริงมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทางการศึกษาของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

              2.  Foreseeing : มองการณ์ไกล  บริหารงานโดยมุ่งอนาคต (Towards the Future) เพื่อนำโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  และมาตรฐานสากล (World-Class Standard)

              3.  Forward : ก้าวไปข้างหน้า  บริหารงานเชิงรุก (Proactive) ก้าวไปข้างหน้าด้วยการทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Objective) ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นำเทคนิคการบริหารยุคใหม่เข้ามาบริหารงานโดยใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนหลัก  “ เปลี่ยนแปลง+ดีขึ้น = พัฒนา” หรือ  “Change+Better = Development”

               4.  Firm : มุ่งมั่น อย่างต่อเนื่อง  บริหารงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) ด้วยความมุ่งมั่น กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) เพื่อให้เกิดคุณภาพขึ้นในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพร้อมกันทุกด้าน

               5.  Fast : รวดเร็ว  บริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด (Frog Jump) เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด (Best Practice) โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกงานในโรงเรียน ใช้เทคนิควิธี Benchmarking ใน 4 ขั้นตอน คือ

                      (1)  Where are we now ? (ปัจจุบันเราอยู่ที่ตำแหน่งไหน)

                      (2)  Who is the best ?  (งานในด้านนี้ใครคือผู้ที่เก่งที่สุด)

                      (3)  How do they do it ?  (ผู้ที่เก่งที่สุดเขาทำอย่างไร)

                      (4)  How can we do it better ?   (เราจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเขา)

              6.  Function : มอบหมาย กระตุ้น เร่งรัด สร้างขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดผลงาน  บริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Management) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ ทันสมัย คล่องตัว รองรับการกระจายอำนาจเปิดโอกาส ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สนับสนุนซึ่งกันและกันให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเท อุทิศตน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance)  6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส

                7.  First : สร้างความเป็นเลิศ  บริหารโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) สร้างความสำเร็จในงานทุกงานเพื่อความเป็นโรงเรียนผู้นำในทุกด้าน ให้เหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ

                8.  Family : ความเป็นครอบครัวเดียวกัน  บริหารบุคลากรเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้เกิดความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทร ลดความขัดแย้ง รักษาความสามัคคี มีมิตรไมตรี ถ้อยที่ถ้อยอาศัย เน้นการทำงานเป็นทีมโดยยึดหลัก No one perfect but the team can be.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ร่วมกันแก้ปัญหาหรือหาทางออกด้วยสติและปัญญา ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อโรงเรียนและความสำเร็จร่วมกัน

                9.  Fineness : ความสงบสุข ความสะอาด ความสะดวกสบาย  บริหารให้ร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแห่งความสุข หรือ Happy Workplace พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม ด้วยการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งบรรยากาศด้านกายภาพ บรรยากาศด้านวิชาการ และบรรยากาศด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข สนับสนุนและมีพลังในการศึกษาเล่าเรียน และการปฏิบัติงาน

              10.  For our students : ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  บริหารโดยยึดหลัก “นักเรียนต้องมาก่อน” (Students come first) นักเรียน  คือ ลูกค้า นักเรียน คือ บุคคลสำคัญ ให้ความรัก ความเมตตานักเรียนเสมอลูกหลาน ปลูกฝังและบ่มเพาะอุดมการณ์ของโรงเรียน “เรียนดี สามัคคี กีฬาแก่ง เคร่งวินัย” อย่างเข้มงวด ให้ความสำคัญนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง โดยมีแนวคิดว่า  คุณภาพ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ  แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น พยายาม ความเอาใจใส่  และความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้น ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับที่จะนำเอาความรู้  ทักษะ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด      

นำไปสู่กระบวนการจัดการ และพัฒนาการศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารที่เข้มแข็ง  โปร่งใส ครูทุกคนมีส่วนร่วม  และมีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยแบ่งการดำเนินงานใน 3 ด้าน 

                   1. ด้านคุณภาพนักเรียน  จัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ทำ PLC กันอยู่เสมอๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 

                   2. กระบวนด้านคุณภาพนักเรียน จัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย มีการ PLC พัฒนากระบวนการสอน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 

                   3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  จัดสการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีการบริหารจัดการจัดการ รอบด้าน  โดยยึดค่านิยม 10 ประการ ค่านิยมหลักในการบิหารของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ภายใต้การบริหารที่เข้มแข็ง  โปร่งใส ครูทุกคนมีส่วนร่วม  และมีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA    ดังแผนภาพ