บุคลากร

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

 

นายอุเทน กาญวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวะรา จุนทวิเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายยุทธพร บิลจรัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเสาวณิต ร่มศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพิชดา รจนัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวสันต์ สูงสันเขต
นางวารีย์ รัตนภักดี
นายศุภชัย ดิษฐเนตร
นายวรศักดิ์ โพธิสาขา
นางรัตนา สัจจะมโน
นางสัจจา สุขศรี
นางสาวชนิดา พลแสน
นายสมยศ ทีคา
นายปาจิตร ศรีสะอาด
นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์
นางสาวสุวดี ศรีนุเสน
นางชวนพิศ สัจจภาณี
นางปองสุข หลวงวังโพธิ์
นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิ
นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร
นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม
นางวลีฉัตร วิบูลย์กุล
นางสาวอารยา สุขประเสริฐ
นายไชยยงค์ วรนาม
นายสุดใจ กองมะลี
นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์
นางสาวนันท์นภัส คำผา
นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพร
นายบัณฑิต พรรณศรี
นางสุภาวดี สินทรธรรม
นายเพิ่มพูน เสนารัตน์
นางสำเนียง ขันบุตร
นางหทัยรัตน์ จันทศิลา
นางสาวสุภาณี คำสี
นางสาวศริญา จตุเทน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสวิตต์ รจพจน์
0990090954
นายทรงภพ วังวงศ์
0628411968
นายปฐวี ศรีพลัง
0945426612
นายภานุพงศ์ ลีชาคำ
0864513717
นางสาวจุติพร ศรีลาศักดิ์
0643253330
นางสาวมธุรดา เมธาภัทรกุล
0808983980