บุคลากร

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

 

นายสมยศ ทีคา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวะรา จุนทวิเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายยุทธพร บิลจรัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเสาวณิต ร่มศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพิชดา รจนัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวสันต์ สูงสันเขต
นายปาจิตร ศรีสะอาด
นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์
นางสาวสุวดี ศรีนุเสน
นางชวนพิศ สัจจภาณี
นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิ
นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร
นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม
นางวลีฉัตร วิบูลย์กุล
นางสาวอารยา สุขประเสริฐ
นายไชยยงค์ วรนาม
นายสุดใจ กองมะลี
นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์
นางสาวนันท์นภัส คำผา
นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพร
นายบัณฑิต พรรณศรี
นางสุภาวดี สินทรธรรม
นายเพิ่มพูน เสนารัตน์
นางสำเนียง ขันบุตร
นางหทัยรัตน์ จันทศิลา
นางสาวสุภาณี คำสี
นางสาวศริญา จตุเทน
นางเกตวลี ศรีทอง
นางชนกรัตน์ คืนดี
นายสุเมธ หาญเวช
นางสาวสุกัญญา กลางสุข
นายพิสิษฐ์ รจนัย
นางสิริลักษณ์ กลางสุข
นางสาวมนัส บุญลือชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายวิศรุต สมจิตรมูล
0934561451
นางสาวมินมณี เรียงนอก
0909803067
นางสาวจิรัชญา วิเศษวงษา
0836750094
นางสาวดารากุล บุญชู
0984427362
นางสาวเพ็ญนภา ชัยศิริถาวรกุล
0933263112