บุคลากร

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

 

นายอุเทน กาญวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวะรา จุนทวิเทศ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายยุทธพร บิลจรัญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเสาวณิต ร่มศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพิชดา รจนัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวสันต์ สูงสันเขต
นางวารีย์ รัตนภักดี
นายศุภชัย ดิษฐเนตร
นายวรศักดิ์ โพธิสาขา
นางสัจจา สุขศรี
นางสาวชนิดา พลแสน
นายสมยศ ทีคา
นายปาจิตร ศรีสะอาด
นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์
นางสาวสุวดี ศรีนุเสน
นางชวนพิศ สัจจภาณี
นางปองสุข หลวงวังโพธิ์
นางประไพศรี เหง้าชัยภูมิ
นายเรืองฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร
นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม
นางวลีฉัตร วิบูลย์กุล
นางสาวอารยา สุขประเสริฐ
นายไชยยงค์ วรนาม
นายสุดใจ กองมะลี
นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์
นางสาวนันท์นภัส คำผา
นางสาวสุรางค์ทิพย์ นครไพร
นายบัณฑิต พรรณศรี
นางสุภาวดี สินทรธรรม
นายเพิ่มพูน เสนารัตน์
นางสำเนียง ขันบุตร
นางหทัยรัตน์ จันทศิลา
นางสาวสุภาณี คำสี
นางสาวศริญา จตุเทน
นางเกตวลี ศรีทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเทพบุตร หาญมนตรี
0887467563
นางสาวชุติกาญจน์ เหง้าชัยภูมิ
0942615046
นายกฤษฎา โสภาพล
0930606076
นายพิสิษฐ์ รจนัย
0883028174
นางสาวศศิธร จรอนันท์
0933450778
นายนวพล ผือโย
0983839230