วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระฯ โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 และพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยยึดการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาต่อของนักเรียน คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งปรับโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาที่สอน กระบวนการเรียนการสอน และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ หาแนวทางในพัฒนาหลักสูตร ให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน  ดังนั้นทุกปีการศึกษา ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องนำหลักสูตรมาร่วมกันวิเคราะห์ถึง สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี มีความเหมาะสม ที่จะนำไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

วิสัยทัศน์

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและคิดแก้ปัญหาเป็น นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

          1. ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค

          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เป็นระบบ มีความเป็นไทย  ตามแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ   โดยเน้นพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  การใช้ภาษาในการสื่อสาร และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์

          3. พัฒนาผู้เรียนในการใช้ทรัพยากร  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ

เป้าหมาย

          เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ

การพัฒนาตนเอง  ให้เป็นคนดี  มีความคิดและมีความเป็นไทย อย่างเต็มศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตตามแบบวิถีไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข