O-Net 2561 ม.3 เต็ม 100 คะแนน 31 คน

รายงานผลการสอบ O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 57.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

ผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 47.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คณะคุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์รายชื่อ จำนวน 12 คน 1. นางสาวกอบกาญจน์ อิทธิพงษ์

 • 161
  Shares
Read more

ต้อนรับคณะคุณครูผู้บริหารจากโรงเรียนหอวังปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะคุณครูผู้บริหารจากโรงเรียนหอวังปทุมธานี ศึกษาดูงาน การบริหารงาน การเรียนการสอนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานที่ให้เกียติเยี่ยมชม ศึกษาหลักหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครับ 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

อบรมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่สากล

ท่านผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์ให้เกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเปิดการอบรมและปรับปรุงหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Riverfront จังหวัดมุกดาหาร ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ขอบคุณคุณครูทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะและขอต้อนรับครูผู้ช่วยราชการคนใหม่(ครูน้ำ) รวมทั้งน้องๆฝึกประสบการณ์สอนทุกคน(ครูน้องดุ๊ก น้องนิค น้องกี้ น้องนิว

 • 161
  Shares
Read more

ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

ประกาศแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ดูหนังสือประกาศนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดูประกาศคะแนนแบบรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่ ดูประกาศรายชั้นแบบ เอกสาร PDF ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.1 ชั้น

 • 161
  Shares
Read more

สวัสดีปีใหม่ 2019 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

ประกาศผลการสอบเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ และ นางสาวธิญาดา คลังแสง รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท นางสาวปัณณิกา สกุลวรรณรักษ์ รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับขวัญสมาชิกใหม่ น้องดาริน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับขวัญสมาชิกใหม่ น้องดาริน ลูกสาวแม้อ้อ สุรางค์ทิพย์ กับพ่ออ้น ธีรวุฒิ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว”หอมอินทร์”ครับ 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

การแสดงมุฑิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2561

การแสดงมุฑิตาจิต2561 แด่คุณครูรัตนา สัจจะมโน เมือวันที่ 30 กันยายน 2561 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

คล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 161Shares

 • 161
  Shares
Read more